Tu Ha An - Họa sĩ minh họa

Bơ và Susu

Client

Commision

Bơ và Susu

Tôi hoàn thành bức tranh này cho thư thông báo sự ra đời của một em bé gốc Việt, với những chi tiết thể hiện tên gọi ở nhà của hai anh em nhà bé: Bơ và Susu.

Kỹ năng

Watercolor / Watercolor pencils

Năm

2021

Categories